Р авиа таниулах хичээл

2011-12-12,

цээжээр бичээрэй

2011-12-12,

сар сор сур мөс мөр 

муур сээр маам сайр мөөм а-суу а-раа      э-мээ у-руу

муу-раа сээ-рээ сэ-рээ са-раа су-раа

УХААНТ ТУУЛАЙ ҮЛГЭР

2011-12-12,